شماره نقره ای

935-5000-535

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
naser 15:38 1398/02/10 1,250,000 تومان
سروش 14:20 1398/02/10 1,200,000 تومان
naser 13:54 1398/02/10 1,150,000 تومان
سروش 13:39 1398/02/10 1,100,000 تومان
naser 11:37 1398/02/10 1,050,000 تومان