شماره نقره ای

905-122-55-55

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
مرتضی 22:05 1398/02/02 1,150,000 تومان
امیر 12:38 1398/01/28 1,100,000 تومان
مرتضی 18:32 1398/01/27 1,050,000 تومان