شماره طلایی

937-117-17-17

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
محمد 22:39 1398/01/28 3,800,000 تومان
محمد 22:38 1398/01/28 3,600,000 تومان
محمد 22:37 1398/01/28 3,400,000 تومان
محمد 22:35 1398/01/28 3,200,000 تومان