شماره طلایی

902-20-20-20-2

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
علی 13:03 1398/02/03 5,250,000 تومان
مهرداد 06:28 1398/01/31 5,150,000 تومان