شماره طلایی

933-833-0000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
محمود 02:32 1398/02/04 6,700,000 تومان
مهدی 20:47 1398/02/03 6,550,000 تومان
مهدی 20:47 1398/02/03 6,350,000 تومان
مهدی 20:47 1398/02/03 6,150,000 تومان
مهدی 20:46 1398/02/03 5,950,000 تومان
مهدی 20:46 1398/02/03 5,750,000 تومان
محمود 20:43 1398/02/03 5,550,000 تومان
مهدی 15:16 1398/02/03 5,400,000 تومان
محمود 20:56 1398/02/02 5,250,000 تومان
مهدی 19:07 1398/01/31 5,150,000 تومان