شماره نقره ای

938-200-1234

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
سعید 09:40 1398/02/03 1,650,000 تومان
سعید 12:48 1398/02/02 1,575,000 تومان