901-99999-82

شماره نقره ای

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
امیر حسین 19:13 1397/12/28 1,675,000 تومان
ايمان 18:53 1397/12/28 1,625,000 تومان
امیر حسین 14:08 1397/12/28 1,550,000 تومان