903-130-30-30

شماره طلایی

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
داود 01:45 1397/12/29 3,450,000 تومان
علی 01:44 1397/12/29 3,350,000 تومان
داود 01:40 1397/12/29 3,250,000 تومان
امیر حسین 01:05 1397/12/29 3,150,000 تومان
علی 00:32 1397/12/29 3,050,000 تومان
داود 23:52 1397/12/28 2,950,000 تومان
امیر حسین 23:25 1397/12/28 2,800,000 تومان
علی 21:37 1397/12/28 2,700,000 تومان
امیر حسین 18:02 1397/12/28 2,600,000 تومان
علی 17:59 1397/12/28 2,500,000 تومان
امیر حسین 16:00 1397/12/28 2,400,000 تومان
علی 15:58 1397/12/28 2,300,000 تومان
امیر حسین 14:06 1397/12/28 2,200,000 تومان
علی 12:49 1397/12/27 2,100,000 تومان