شماره نقره ای

937-150-150-3

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
غلامرضا 08:18 1397/11/30 650,000 تومان
Maryam 20:17 1397/11/27 600,000 تومان
غلامرضا 00:18 1397/11/27 550,000 تومان