930-7-13-13-13

شماره نقره ای

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
محمد 15:56 1397/11/23 950,000 تومان
امیر حسین 12:42 1397/11/23 900,000 تومان
محمد 12:06 1397/11/23 850,000 تومان
امیر حسین 11:19 1397/11/23 800,000 تومان
محمد 18:02 1397/11/22 750,000 تومان