شماره نقره ای

905-10-20-30-4

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
ملیکا 10:54 1397/11/29 1,600,000 تومان
سجاد 23:12 1397/11/23 1,550,000 تومان