902-99999-88

شماره طلایی

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
میلاد 15:40 1397/11/23 2,750,000 تومان
ساناز 11:51 1397/11/23 2,600,000 تومان
مجید 10:36 1397/11/22 2,450,000 تومان
ساناز 01:51 1397/11/22 2,300,000 تومان
مجید 20:49 1397/11/21 2,150,000 تومان