شماره طلایی

937-60-66666

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
امان 01:31 1397/11/24 5,800,000 تومان
امیر حسین 01:30 1397/11/24 5,700,000 تومان
امان 01:14 1397/11/24 5,500,000 تومان
امیر حسین 00:31 1397/11/24 5,400,000 تومان
امان 00:21 1397/11/24 5,300,000 تومان
امیر حسین 22:05 1397/11/23 5,200,000 تومان
محمد 17:44 1397/11/23 5,100,000 تومان
امیر حسین 17:38 1397/11/23 4,950,000 تومان
محمد 17:30 1397/11/23 4,750,000 تومان
امیر حسین 17:25 1397/11/23 4,600,000 تومان
محمد 15:49 1397/11/23 4,500,000 تومان
امیر حسین 12:41 1397/11/23 4,350,000 تومان
ايمان 11:51 1397/11/23 4,250,000 تومان
امیر حسین 11:16 1397/11/23 4,100,000 تومان
ايمان 01:00 1397/11/23 4,000,000 تومان
حسين 22:43 1397/11/22 3,850,000 تومان
امان 20:59 1397/11/22 3,700,000 تومان
ايمان 20:13 1397/11/22 3,550,000 تومان
امان 12:10 1397/11/22 3,400,000 تومان
ايمان 01:50 1397/11/22 3,250,000 تومان
امان 04:06 1397/11/21 3,100,000 تومان