شماره نقره ای

905-55-500-50

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
نصیر 21:13 1397/10/25 1,475,000 تومان
amir 21:12 1397/10/25 1,375,000 تومان
نصیر 21:12 1397/10/25 1,300,000 تومان
amir 21:10 1397/10/25 1,250,000 تومان
نصیر 21:08 1397/10/25 1,150,000 تومان
amir 15:10 1397/10/25 1,100,000 تومان
حسين 22:18 1397/10/23 1,050,000 تومان