شماره طلایی

930-000-8888

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
علی 17:15 1397/10/25 5,650,000 تومان
محمد 15:15 1397/10/25 5,550,000 تومان
علی 15:02 1397/10/25 5,400,000 تومان
علی 14:55 1397/10/25 5,300,000 تومان
محمد 17:04 1397/10/18 5,150,000 تومان