938-9999-938

شماره طلایی

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
ali 19:35 1397/10/25 3,650,000 تومان
سلیم 17:44 1397/10/25 3,500,000 تومان
ali 17:42 1397/10/25 3,400,000 تومان
سلیم 15:09 1397/10/25 3,250,000 تومان
ali 17:01 1397/10/24 3,150,000 تومان